Dane Fundacji

Fundacja Zwierzęca Polana
ul. Umińskiego 16/41
03-984 Warszawa

Bank BGŻ:
89 2030 0045 1110 0000 0373 2130
PayPal: fundacja@zwierzecapolana.org
BIC Banku BGŻ: GOPZPLPW

NIP 5252545894
REGON 146284323
KRS 0000432119

Kim jesteśmy?

Fundacja w swojej definicji to forma prawna organizacji pozarządowej, której kapitał przeznaczony jest na określony cel. Cel fundacji musi i być społecznie lub gospodarczo użyteczny.
My postanowiliśmy pomagać zwierzętom. Bezdomnym, porzucony, schorowanym, źle traktowanym. Tym, które nie mają nikogo, kto chciałby się nad nimi pochylić. Tym, które cierpią w samotności.
Aby być skutecznym w działaniu, grupa wieloletnich przyjaciół, na różne sposoby walczących o „bezdomniaki” zwarła szyki i stworzyła Fundację w jej dzisiejszym kształcie. Pod przewodnictwem Fundatora – Aleksandry Grynczewskiej – ludzie o różnych przekonaniach, wywodzący się z wielu środowisk stanęli ramię w ramię, by ratować braci mniejszych i zmieniać mentalność Polaków, tak często zamykających oczy na cierpienie zwierząt.
Wielką inspiracją dla naszej pracy jest historia przyjaźni chłopca z lisem z powieści „Mały Książę” Antoiniego Saint-Exupery. Stopniowo rodząca się więź pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem, cierpliwie budowane zaufanie pomiędzy nimi i praca nad umacnianiem fundamentów tej relacji skłoniła nas do tego, aby za motto naszej pracy uznać słowa:

„Jesteś na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś”

Tego uczymy, o to walczymy. Oto sens naszej codziennej, ciężkiej pracy. Aby ludzie nie byli katami lecz ich przyjaciółmi zwierząt, które są od nich zależne. Aby brali za nie odpowiedzialność. Aby traktowali je z należnym szacunkiem i przyjmowali ich bezbrzeżną miłość i oddanie. Aby mogli czuć się przez nie ubogaceni, tak jak Mały Książę został ubogacony przez lisa. Aby każdy z naszych podopiecznych po trudnych przeżyciach, w końcu znalazł swoją własną planetę – spokojny, bezpieczny dom.
Takie proste, a takie trudne. Ale nie poddajemy się. I rok po roku dążymy do wyznaczonego celu: aby w Polsce nie było bezdomności zwierząt. By na jej miejsce weszła przyjaźń – prawdziwa, odpowiedzialna, trwała. Niemożliwe? Cóż. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku…

Statut Fundacji

STATUTFUNDACJI „ZWIERZĘCA POLANA”

Rozdział I - Postanowienia ogólne

Art. 1
1. Aleksandra Grynczewska, zwana dalej Fundatorem, ustanawia fundację, dla której na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz.203 z późniejszymi zmianami) ustala niniejszy Statut.

Art. 2
1.Fundacja działa pod nazwą: Fundacja "Zwierzęca Polana"
2.Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3.Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Fundacja działa na podstawie niniejszego statutu oraz przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz.203 z późniejszymi zmianami)

Art. 3
1.Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa, w województwie mazowieckim.
2.Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dla realizacji swoich celów Fundacja może działać poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 4
1.Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
2.Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy ds. ochrony środowiska.

Rozdział II - Cele i zasady działania Fundacji

Art. 5
Celem działania Fundacji jest:
Działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz edukacji, oświaty i wychowania w szczególności związanej z opieką nad zwierzętami, ochroną praw zwierząt, regulacją rozrodu zwierząt, poprawieniem warunków życiowych zwierząt w Polsce

Art. 6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj:
1. W zakresie działalności odpłatnej:
Organizowanie i wspieranie działań wolontariatu poprzez propagowanie oraz organizowanie szkoleń dla wolontariuszy; PKD 85.60.Z
2. W zakresie działalności nieodpłatnej Fundacja prowadzi działaność na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, opieki i pomocy zwierzętom bezdomnym, porzuconym lub okrutnie traktowanym, działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony zwierząt,przestrzegania praw zwierząt,aktywnego przeciwdziałania bezdomności zwierząt, ochrony środowiska i ekologii, poprzez:
-Współpraca z instytucjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie wychowanie dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt; PKD 85.60.Z
-Udzielanie pomocy placówkom niosącym pomoc bezdomnym zwierzętom; PKD 88.99.Z
- Organizowanie spotkań, programów w przedszkolach, szkołach, wyższych uczelniach, seminariów oraz innych; PKD 85.60. Z
- Współpracę z organami władzy państwowej, samorządowej oraz instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami fizycznymi działającymi na terenie kraju i zagranicznymi w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji; PKD 94.99.Z
- Kierowanie wniosków do organów ścigania o podjęcie czynności zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców przestępstw przeciwko prawom zwierząt oraz uczestnictwo w postępowaniach toczących się przed sądami powszechnymi; PKD 94.99.Z
- Organizowanie, finansowanie oraz promowanie inwestycji i kampanii do eliminacji okrucieństwa wobec zwierząt;PKD 63.99.Z
- Sponsorowanie programów promujących cele Fundacji w środkach masowego przekazu; PKD 73.11.Z
- Udział i organizowanie pikników, festynów, koncertów o charakterze niedochodowym; PKD 93.29.Z
- Współpracę z środkami masowego przekazu w nagłaśnianiu najważniejszych tematów związanych z przepisami ustawy oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt; PKD 63.99.Z
- Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt i środowiska; PKD 85.60.Z
- Opiniowanie i nadzorowanie akcji wyłapywania zwierząt; PKD 94.99.Z
- Podejmowanie wszelkich interwencji i kontroli dobrostanu zwierząt, do których upoważnia obowiązujące prawo;PKD 94.99.Z
- Pomoc finansową i rzeczową dla zwierząt;PKD 94.99.Z
- Podejmowanie działań profilaktycznych zmierzających do zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt. PKD 94.99.Z

Rozdział III - Majątek i dochody Fundacji

Art. 7
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych przekazanych Fundacji przez Fundatora w Akcie Fundacyjnym oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w trakcie jej działania.

Art. 8
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Art. 9
1.Majątek Fundacji powstaje w oparciu o :
a) darowizny, spadki i zapisy,
b) subwencje osób prawnych, dotacje i granty
c) dochody z kwest oraz imprez publicznych oraz prywatnych,
d) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
e) dochody z działalności gospodarczej
f) odsetki i lokaty bankowe
g) sponsoring
2.Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3.W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego
5. cały dochód organizacji (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczony jest na na statutowe cele Fundacji tj.działalność pożytku publicznego
6. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. W księgach rachunkowych Fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej.
7. Fundacji zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
7 a. Czynności dokonane z naruszeniem ust. 7 powyżej są nieważne.

Art. 10
Osoby fizyczne i prawne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które. dokonają darowizny lub subwencji o wartości przewyższającej jednorazowo lub sukcesywnie w okresie jednego roku równowartość kwoty 3.000 (trzy tysiące) Euro, obliczonej wg średniego kursu ustalanego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania wpłaty na rachunek lub do kasy Fundacji, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł honorowy "Sponsora Fundacji".
2.Tytuł "Sponsora Fundacji" ma charakter osobisty.
3.Poza tytułem "Sponsora Fundacji" może ona ustanawiać inne tytuły, dyplomy i medale honorowe oraz nadawać je osobom fizycznym i prawnym a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

Rozdział IV - Władze Fundacji

Art. 11
Organami Fundacji są:
1. Fundator;
2. Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.
3. Rada Fundacji.

Art. 11 a.
1. W razie śmierci Fundatora, jego miejsce wstępuje osoba powołana przez niego w testamencie lub osoba wskazana jednomyślnie przez spadkobierców Fundatora
2. Fundator zatwierdza sprawozdanie finansowe Fundacji sporządzone przez Zarząd.
3. Fundator może wchodzić w skład Zarządu. W takim przypadku kompetencje Fundatora do powoływania i odwoływania Członków Zarządu przejmuje Rada Nadzorcza.

Art. 12
1. Członków Zarządu Powołuje i odwołuje Fundator.
2. Skład zarządu składa się z od jednego do trzech osób
3. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu lub Fundatora,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci Członka Zarządu;
5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
6. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie czynności nie zastrzeżone przez postanowienia statutu do kompetencji innych organów Fundacji, a w szczególności:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji
b) realizacja celów statutowych
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji
e) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia

Art. 13
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu, niemniej jednak niż 2 członków Zarządu. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Art. 14
1.Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawnieni są Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj inni członkowie Zarządu działający łącznie
2.Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować jednoosobowo członek Zarządu.
3.Do zaciągnięcia zobowiązań finansowych powyżej 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych uprawnieni są Prezes Zarządu i Vice Prezes Zarządu działający łącznie.

Art. 15
1. Rada Fundacji jest organem kontrolującym i opiniującym.
2. Pierwsza Rada Fundacji powoływana jest przez Fundatora składa się z od trzech do siedmiu osób. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić te funkcje lub w przypadku poszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swoją decyzją Rada Fundacji.
3. Przewodniczącego Pierwszej Rady Fundacji powołuje Fundator. Każdego następnego powołuje Rada Fundacji.
4. Rada Fundacji odwołuje Przewodniczącego Rady Fundacji na wniosek każdego członka Rady zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Fundacji z tym że, dla ważności musi być ona podjęta w obecności Przewodniczącego Rady Fundacji.
5. Rada Fundacji zostaje powołana na okres 3 lat.
6. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje honorowo.
7. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
8. Członkiem Rady Fundacji nie może być:
a) Fundator,
b) Członek Zarządu,
c) Osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
d) Osoba pozostająca w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z członkami organu zarządzającego.

Art. 16
Członkowie Rady Fundacji nie mogą prowadzić lub uczestniczyć w prowadzeniu interesów pozostających w konflikcie z interesami Fundacji.

Art. 17
1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą
a) upływu czasu na jaki zostało się powołane.
c) śmierci
d) pisemnej rezygnacji (pisemna rezygnacja członka Rady Fundacji jest skuteczna z chwilą doręczenia na adres Fundacji)
e) odwołania przez pozostałych członków Rady zwykłą większością głosów

Art. 18
1. Odwołanie członka Rady Fundacji następuje w szczególności w przypadku:
a) nienależytego wypełniania funkcji członka Rady Fundacji,
b) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

Art. 19
1. Wszystkie uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu, chyba że statut Fundacji lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
2. W przypadku równo oddanych głosów za i przeciw, decydującym głosem jest głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

Art. 20
Rada Fundacji w celu wykonywania swych zadań jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji,
c) przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom zarządu absolutorium.

Rozdział V - Zmiana Statutu

Art. 21
Zmiana statutu Fundacji może dokonać Fundator.
Rozdział VI - Postanowienia końcowe

Art. 22
1.Dla efektywnej poprawy realizacji celu Fundacji może ona połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
2.Decyzję w przedmiocie połączenia, o którym mowa w ust.1, podejmuje Fundator.

Art. 23
1.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
3. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
4.W przypadku likwidacji Fundacji Fundator w drodze oświadczenia wskaże inną fundację lub stowarzyszenie, realizujące podobne cele statutowe, któremu przekazany zostanie majątek rozwiązywanej Fundacji.”

Władze Fundacji

Zarząd Fundacji
Aleksandra Grynczewska- Prezes

Rada Fundacji
Paulina Kalinowska - Przewodnicząca Rady
Zuzanna Juśkiewicz- Członek Rady
Michał Kalinowski - Członek Rady

Członkowie Fundacji
Małgorzata Rogalska- Członek Fundacji
Mateusz Krysiński- Członek Fundacji
Sylwia Połczyńska- Członek Fundacji
Patrycja Nehrebecka- Wolontariusz
Ewa Leszczyńska- Wolontariusz
Ewa Sozoniuk- Wolontariusz

Sponsorzy Fundacji
Partnerzy Fundacji